Hur får du chefen att satsa?

Många runtom i landet upplever att det kan vara svårt att få gehör från arbetsgivaren vad gäller att få den utbildning som krävs för att arbeta med förflyttningar på ett sätt som skonar både patienter och personal. Som fysioterapeut och arbetsterapeut förväntas du inte sällan undervisa i förflyttningar – då är det ju lämpligt att själv vara utbildad inom ämnet!

Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun gjorde under 2017-2018 en satsning på att utbilda sina förskrivare i förflyttningskunskap (Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyftar). Vi har pratat med enhetschef Ann Boutis, och bett om några tips kring hur man kan arbeta för att höja kompetensen på sin arbetsplats/i sin kommun.

 

– Hur resonerade ni när ni köpte in utbildningar i grundläggande förflyttningskunskap till all rehabpersonal?

”När jag började som enhetschef höll jag medarbetarsamtal med alla mina anställda. Ett återkommande samtalsämne var att vi som arbetsgivare ställde som krav på våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom rehab att de skulle erbjuda utbildningar i förflyttning till baspersonal. Men förskrivarna hade antingen inte fått någon utbildning på området eller behövde uppdatera sin kunskap (några hade gått utbildningar men för ganska måna år sedan). Då blev det solklart för mig som chef, vi som arbetsgivare kan inte förvänta oss att vår personal ska hålla utbildningar om vi inte ger dem förutsättningar att göra ett bra jobb – de hade inte rätt baskunskaper för uppgiften. AT/FT har ju inte med sig denna kunskap från sina grundutbildningar!

Jag gick vidare till de andra enhetscheferna i Lund som hade rehabpersonal och vi beslutade om en gemensam satsning för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

I vårt fall skedde också en organisatorisk förändring som gjorde att vi fick ett utökat ansvar för utbildningar, som också innebar att vi fick lite mer pengar tillgängliga internt. Tidigare hade företagshälsovården ansvar för våra baspersonalutbildningar för semesterpersonalen, utbildningar som vi nu håller istället.”

 

– Vad har utbildningssatsningen gett er?

”Förutom kvalitetssäkringen av vårt arbete har vi sett ett värde i att vår personal kunde gå utbildningarna tillsammans. På så sätt har de kunnat hjälpas åt i arbetet och kunnat fortsätta utveckla sina kunskaper tillsammans. Vi har också fått ett ökat samarbete med varandra mellan enheterna. Utbildningarna har gjort stor skillnad också för mig som chef, jag vet nu att jag kan kräva av mina anställda att de ska utföra sitt uppdrag på ett bra sätt, jag vet att de kan instruera baspersonal på rätt sätt och med rätt kompetens kring förflyttningskunskap. I förlängningen vet jag också att min baspersonal har resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt!”

 

– Vilka är dina bästa tips för att övertyga ens enhetschef eller ledning om att satsa på utbildningar i förflyttningskunskap?

”Detta handlar ju om kvalitetssäkring! Det gagnar alla: rehabpersonalen får en gemensam utbildningsgrund vilket genererar en fortsatt utveckling i kunskap och hur vi mer samstämmigt utför arbetet vi fått i uppdrag att göra. Med en gemensam utbildning får chefen också tydlighet i vilken kompetens personalen besitter vilket underlättar de krav man kan ställa på sin personal.”

 

Foto: Lunds kommun