HMC Sveriges koncept

HMC Sverige erbjuder utbildningar till flera olika målgrupper men de vilar alla på samma grund: vår unika metod för säkra förflyttningar. Via vårt utbildningskoncept kan ni skapa ett patientcentrerat och hållbart arbetssätt med förflyttningar i alla led inom er verksamhet.


HMC Sveriges metod är utarbetad för säkra och skonsamma förflyttningar – dygnet runt! Vår metod är vetenskapligt validerad och bygger på forskning och evidensbaserad praktik. Den ger bevisat snabb och varaktig effekt. Det unika är att vi utgår ifrån patientens förmågor, för att på så vis skapa bättre förutsättningar för såväl patient som vårdpersonal. Metoden bygger på tre olika delar, och ligger till grund för alla våra förflyttningskurser.


Människan

Vi är alla olika, och därför utgår vi alltid från varje enskild patient. Vad vet vi om människan vi ska hjälpa? Vilka begränsningar finns, och vilka möjligheter? Och hur förändras detta över tid? En människas förmågor skiftar under dygnets 24 timmar. Och förmågorna är minst lika viktiga som funktionsnedsättningarna. Genom att utgå från en standardiserad undersökning av varje individs unika förflyttningsstatus säkerställer vi att individuellt anpassat stöd ges för att genomföra förflyttningen – samtidigt som vi bevarar, använder och förstärker patientens egna funktioner så långt det är möjligt.

Människan i en fysisk miljö

Ingen människa existerar utan sammanhang, vi är alla en del av en fysisk miljö som ibland hjälper och ibland begränsar oss. För att skapa en miljö som är så gynnsam som möjligt för patienten behöver vi ibland hjälpmedel, kunskap om hur de används i relation till patientens rörelse och hur de kan kombineras på bästa sätt. Genom att anpassa den fysiska omgivningen tar vi tillvara på, bevarar och ökar patientens egna funktioner. Vi skapar en större patientmedverkan, och säkerställer att förflyttningen blir trygg, skonsam och lätt även för vårdpersonal.

Människan möter människa

Samspel och kommunikation handlar om allt från hur vi uttrycker oss, till hur vi tar i varandra. Med medvetenhet och kunskap om hur vi kan jobba tillsammans får vi skonsamma och trygga förflyttningar för alla inblandade. En utvecklad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, samt vårdnadspersonalen emellan, är också viktigt för att säkerställa att förflyttningar sker med hänsyn till patientens förmågor över ett 24-timmarsperspektiv. Större medvetenhet, kunskap och fokus på detta, tillsammans med en anpassad fysisk omgivning, påverkar omvårdnadsarbetet på ett mätbart sätt. Dessutom påverkar det patientens övriga ADL-förmågor positivt.

Vår metod:

  • Innebär en riskanalys i varje förflyttningssituation
  • Ökar kommunikationen mellan yrkesgrupperna
  • Ger arbetsgivaren en systematisk översikt över resursfördelningen i arbetet

En forskningsvaliderad metod

Forskning visar (läs mer här) att åtgärder för att förändra arbetet med personförflyttningar måste vara multifacetterade och implementeras som en policy, på hela arbetsplatsen. HMC Sveriges koncept innebär att en verksamhet satsar på utbildningar på alla nivåer, för att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt.

HMC Sveriges metod utgår alltid från patienten. Alla som arbetar för patientens vård och omsorg behöver därför kännedom om hur patientens förmågor bäst kan tillvaratas: undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och ledning

Vid inköp av HMC Sveriges koncept, vilket planeras över tid i samråd med er verksamhet, får ni 20% rabatt på alla utbildningar. Hör av er till oss så berättar vi mer!