Våra kurser gör jobbet lättare – för dig och dina patienter

En av vår tids utmaningar är att bland annat tidsbrist och underbemanning inom vården gör att du som anställd slits ut i samband med lyft, och att vårdyrket känns som ett tungt alternativ.


Med våra utbildningar ger vi förutsättningar för dig som arbetande inom vården att göra det fantastiska jobb du strävar efter, och samtidigt ta hand om dig själv och din kropp.

Du som fysioterapeut eller arbetsterapeut får kunskap och konkreta redskap som du behöver för att kunna ge din patient professionell vård som du kan vara stolt över.


Vi på HMC Sverige har arbetat med förflyttningar i över 25 år, och målet med våra utbildningar är att ge vårdpersonal förutsättningar att hjälpa patienter att, utifrån deras unika förmågor, själva
vara mer aktiva i lyft- och förflyttningssituationer. 

I kombination med att vi också lär ut hur den fysiska miljön kan anpassas för att underlätta och stimulera patienter till ökat aktivt deltagande, minimerar vi onödiga fysiska ansträngningar för dig som arbetar inom vården. Alla våra förflyttningsutbildningar bygger på HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt, vilken valideras i studier.

Varje förflyttning är unik – därför krävs ett problembaserat arbetssätt. Genom att gå våra grundkurser i förflyttningskunskap får rehabpersonal ett metodiskt arbetssätt för att kunna göra en patientanalys i förhållande till förflyttningsbehov, kunna anpassa den fysiska miljön och förskriva rätt hjälpmedel samt slutligen kunna instruera vårdpersonal att stötta patienten i förflyttningar. Vår metodik gör vardagliga förflyttningar till rehabiliterande insatser, och hjälper personalen att skapa en trygg och säker arbetssituation för sig själv och patienten.

Undersköterskor får på våra kurser hjälp att arbeta metodiskt och säkert med patientförflyttningar, samt ett tydligt sätt att kommunicera med arbetsterapeuterna/fysioterapeuterna. På så sätt kan den legitimerade personalen tillgodogöra sig den unika kunskap som undersköterskor har om patienternas förmågor.

Våra utbildningar ingår inte i någon grundutbildning, utan bygger på vår unika metodik. Vi ger arbetsterapeuter och fysioterapeuter praktiska metoder och verktyg för att handleda eller utbilda vårdpersonal i förflyttning. Hjälpmedelskonsulenter får genom våra kurser den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt sätt.

Vi utbildar även chefer, hjälpmedelstekniker, personliga assistenter och intygsskrivare inom många olika aspekter av området förflyttning.

Läs mer
HMC Sveriges temadagar
HMC Sveriges kurser
HMC Sveriges diplomutbildningar
Om forskning och evidens