Om forskning och evidens

Våra utbildningar i förflyttningskunskap baseras på HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt.

Metoden är validerad som pedagogiskt instrument i förhållande till effekt, just nu testar vi den också som verktyg, dvs. säkerställande av att den kan genomföras likvärdigt och kommuniceras mellan personal med samma resultat. Den testas både för undersköterskor/vårdbiträden och för arbetsterapeuter/fysioterapeuter, i ett FoU-projekt som vi bedriver i samarbete med RISE Mätteknik och delfinansiering av VGR. Vi utför även egna tester med mätinstrument för att synliggöra hur skillnader i den fysiska miljön förändras med olika förflyttningssätt.

Förflyttningskunskap är ett tvärvetenskapligt område (läs mer i skriften Kunskapsprofil i förflyttningskunskap, denna får alla som registrerar sig i vår kunskapsportal utan extra kostnad – se ”Mitt HMC”).

HMC Sveriges metod bygger på evidensbaserad praktik, dvs best practice och tillgänglig forskning, inom områdena fysik, belastningsergonomi, arbetsmiljö, rörelselära, sjukdomslära, sjukdomsprevention och behandling, hälsovetenskap, omvårdnad, beteendevetenskap, samt pedagogik, som i valda delar bygger upp ämnet Förflyttningskunskap. Vidare följer metoden gällande lagar och förordningar på området, liksom regleringar kring medicintekniska produkter.

Området förflyttningskunskap omfattar alla de människor som på grund av sjukdom, skada eller annan anledning inte själv kan förflytta sig fritt, relationen av deras anamnes i förhållande till deras rörelseförmåga och vad detta innebär för hinder i förhållande till den omgivande fysiska miljön. Evidens hämtas inom alla de vetenskaper som nyss nämnts, men vi har även listat referenser och källor som alla våra kursdeltagare får vid kurstillfället. Dokumenten finns även tillgängliga vid förfrågan.

Vidare utgår HMC Sveriges metod från IRAF, instrument för rörelseanalys, som vi utvecklat tillsammans med ORAIS och forskare vid Linnéuniversitetet, vilken vi förenklat i underlag som vänder sig till praktiker på AT/FT-nivå och därefter ytterligare förenklat till USK-nivå. Det är dessa underlag (verktyg) som nu valideras i ovan nämnda FoU-projekt. IRAF är i dagsläget inte tillgängligt som offentligt dokument utan att man går den kurs som ger dig kunskap nog att använda instrumentet.