En utbildning som fungerar

Hur vet man att en utbildning faktiskt ger resultat?

Personförflyttningar inom vården är ett tvärvetenskapligt område som, liksom många tvärvetenskapliga ämnen, periodvis lätt får slagsida åt något håll. Under många år har ergonomiska aspekter för personalen dominerat området. Tyvärr har detta inte lett till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen, inte heller har patientolyckor minskat. Vi på HMC Sverige menar att en god arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för all god omvårdnad, men att denna endast kan skapas genom att utgå från de unika faktorer som präglar vården – dvs. att vårda och behandla patienter. Tester av den metod vi under 25 år arbetat fram för att arbeta med förflyttningar genom evidensbaserad praktik, visar på att ett patientcentrerat arbetssätt också ger mätbart lägre vårdtyngd för personalen! Men, en metod är inget värt om den inte kan förmedlas och implementeras på ett effektivt sätt. Därför försöker vi på HMC Sverige genom vårt utvecklingsarbete inte bara att fokusera på upplevd nytta (dvs. inte bara känslan av en bra utbildning) av att arbeta med en patientanalys som bas för alla förflyttningar inom vården, utan även effektivisera utbildningen på området så att de insatser som görs ger mätbara resultat.

I en mätteknisk studie av en utbildningsinsats för undersköterskor på endast en dag har vi nu påvisat ändrat arbetssätt! Personalen har efter tre månader fått utvärdera sitt arbetssätt efter genomförd utbildningsinsats och resultatet är mättekniskt validerat.

  • Patientens förmågor identifieras lättare
  • Minskad vårdtyngd för personalen

En mycket positiv bieffekt som framkom bortom de frågor som studien inledningsvis syftade att undersöka var:

  • Bättre kommunikation mellan personal

Vill du veta mer om studien? Vill du kanske även delta i vårt fortsatta kvalitetsarbete? Vi vill gärna samarbeta med fler för att nå fram till en vård som gör alla friskare. Kontakta Nicola Parmelund.