Obligatorisk utbildning i Göteborg

Utbildningar i förflyttningskunskap har hållits för omvårdnadspersonal och undersköterskor under flera år i Göteborg. Genom ett förflyttningsnätverk utbyter de som utbildar i ämnet erfarenheter och har genom sitt arbete bidragit till att staden prioriterar ämnet. Tack vare nätverket har staden fattat ett principbeslut där rekommendationen är att all omvårdnadspersonal och undersköterskor ska genomgå en introduktionsutbildning kring förflyttningar på 2,5 dagar.

I Göteborg varierar antalet utbildningsdagar mellan stadsdelarna, men de flesta har idag två eller två och en halv dagar. I stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo (AFH) har man sedan 2013 en förflyttningsutbildning om två dagar. Sedan hösten 2016 utvecklades konceptet till att även innefatta även en påbyggnad- och repetitionsutbildning om en dag som all omvårdnadspersonal och undersköterskor ska genomgå löpande vartannat år, efter att man gått de två grundutbildningsdagarna.

Eva Södergren, arbetsterapeut, och Peter Carlmark, sjukgymnast, arbetar som förflyttningsutbildare i AFH. De har, tillsammans med fyra andra utbildare, hållit i stadsdelens utbildningar sedan hösten 2016, tre dagar i veckan. Utöver de vanliga förflyttningsutbildningarna har Eva och Peter fått förfrågningar från chefer i sin stadsdel för att hålla uppfräschning för olika personalgrupper inom förflyttning och ergonomi. Förutom omvårdnadspersonal och undersköterskor utbildar Eva och Peter nämligen också stadens nyanställda enhetschefer inom äldreomsorgen, då det ingår i chefernas introduktionsutbildning.

Oj, tar det så här lång tid?’ har Peter och Eva hört från en del enhetschefer som är förvånade över att en förflyttning kan ta så lång tid; det är en viktig poäng med utbildningen. De kommenterar vidare:

”Personalen måste få ta tid till detta arbete om de ska hålla i längden. Inte minst måste vi också arbeta med detta för att arbetet ska vara attraktivt – bristen på utbildad personal är stor. Deltagarna brukar också vara mycket nöjda när de ser hur enkla hjälpmedel kan underlätta deras vardag och spara deras kroppar; detta finns också i budskapet vi vill förmedla till cheferna: att även tillgången till bra hjälpmedel är en del i förutsättningen för att kunna arbeta skonsamt. Trots att det ofta kan ta lång tid med förändringar av arbetssätt, är vi glada att se att det till viss del ändå går att förändra ett arbetssätt på bara två dagar. Ju fler på en arbetsplats som går utbildningen, desto lättare upplevs förflyttningarna på arbetsplatsen. I vår stad har vi också spelat in filmer som man kan titta på som repetition efter att man gått grundutbildningen.”

Belinda Rosengren är enhetschef för AFH:s rehabilitering. För henne är förflyttningsutbildningarna en viktig del i verksamheten:

”Omvårdpersonalen och undersköterskor arbetar med sin kropp som verktyg. De måste få förutsättningar att arbeta hållbart över tid för att undvika belastningsskador – förflyttningsutbildningen kan bidra till detta.”

Belinda har själv genomgått förflyttningsutbildningen för chefer som en del i introduktionsutbildningen för nyanställda chefer inom äldreomsorgen.

”Det skapade förståelse för varför utbildning av omvårdnadspersonal och undersköterskor är så viktig. Dels utifrån ett ergonomiskt perspektiv och dels utifrån ett patientperspektiv – att ta tillvara patienters resurser i kombination med personalens kunskap gör förflyttningarna trygga och säkra.”

Peter och Eva är noga med att poängtera att hjärtat i deras arbete ligger hos undersköterskorna och omvårdnadspersonalen; att ge dem förutsättningarna att arbeta skonsamt och samtidigt ta vara på patienternas egna resurser.

”Att arbeta som undersköterska/omvårdnadspersonal är ett avancerat yrke – det handlar mycket om kroppskännedom, ergonomi, analys, teknik, hjälpmedelskunskap och förstås bemötande, tålamod och patientkännedom.”

Som tips för er som själva vill hålla bra förflyttningsutbildningar listar Peter och Eva följande:

 • Se till att få förutsättningar för att göra ett bra jobb.
  • Se till att få nog med tid.
   • Om chefen vill att du ska hålla kortare utbildningar, be då chefen att delta i arbetet med att prioritera vilka förflyttningar och vilken information ni inte ska gå igenom.
   • Fyra timmar är en genomgång, inte en utbildning; åtminstone två dagar behövs
  • Du behöver ändamålsenlig lokal med tillgång till hjälpmedel.
  • Ta del av forskning och kollegors erfarenheter.
   • Samla ett nätverk av utbildare i din stad eller din region. Dela erfarenheter och tips!
   • Utgå från arbetsmiljöverkets riktlinjer för vad en förflyttningsutbildning bör innehålla.
   • Lyft fram omvårdnadspersonals och undersköterskors kunskap. Utgå från deras kunskap om och engagemang för patienterna och visa hur de kan ta tillvara på sin kunskap i arbetet med patienternas förflyttningar!